Morda še ne veste ...

morda še ne veste  … O PREDMETNIKU
Zakon o glasbenih šolah na podlagi natančno določenih razmerij med glasbili, ki naj bi se jih otroci učili, spodbuja predvsem razvoj godal, pihal, trobil, tolkal in petja. Učencev simfoničnih glasbil mora biti polovica vseh učencev. Na Glasbeni šoli Koper smo pri posameznih glasbilih uspeli doseči zahtevano razmerje učencev. Naši učenci lahko svoje znanje uporabijo in utrjujejo v godalnih orkestrih, pevskih zborih, pihalnih orkestrih, komornih skupinah, amaterskih skupinah, ...
 
morda še ne veste  … O UČITELJIH
Učitelj v glasbeni šoli mora biti akademski glasbenik. Študij je dolg in naporen, učiteljev pa povsod primanjkuje. Veliko se jih po končanem študiju zaposli v profesionalnih orkestrih. V šolah si želimo predvsem tistih strokovnih delavcev, ki so svoje glasbeno znanje z veseljem in velikim pedagoškim znanjem pripravljeni posredovati novim generacijam. Učitelji prihajajo tudi iz tujine, saj jezikovne ovire v glasbi niso nepremostljive. Skrb za pravo kadrovsko politiko in prihodnost glasbenega šolstva v slovenski Istri kot tudi želja po kakovostnem dvigu glasbenega življenja v našem prostoru sta nas vodili k ustanovitvi srednjega glasbenega izobraževanja kot prve stopnice profesionalnega pristopa h
glasbenemu študiju.


 
morda še ne veste  … O POUKU in samostojnem delu učencev
Pouk predšolske glasbene vzgoje se izvaja 45 minut tedensko za učence v starosti 5 let. Pouk glasbene pripravnice se izvaja 60 minut tedensko za učence v starosti 6 let. Pouk teoretičnih predmetov traja 8 letnikov: na nižji stopnji nauk o glasbi (6 letnikov) in na višji stopnji solfeggio (2 letnika) se izvaja 45 minut dvakrat tedensko za skupine, ki štejejo od 16 do 20 učencev in 60 minut enkrat tedensko ali 30 minut dvakrat tedensko za skupine, ki štejejo manj kot 16 učencev. Individualni pouk petja in inštrumenta se izvaja dvakrat tedensko po 30 minut, mlajši imajo lahko pouk tudi dvakrat tedensko 20 minut.
Pouk plesne pripravnice se izvaja dvakrat tedensko po 45 minut.
Pouk baleta se izvaja v 1. razredu dvakrat tedensko po 60 minut, v 3., 4. in 5. razredu pa dvakrat tedensko po 90 minut. Od 4. razreda dalje so učenci baleta vključeni k pouku nauka o glasbi, ki je organiziran v okviru glasbene šole.
Pouk je namenjen razlagi snovi, spodbudi, motivaciji in preverjanju napredovanja. Za pričakovano napredovanje mora vsak učenec, ne glede na to, ali je izrazito ali zgolj povprečno nadarjen, vaditi vsak dan. Za uspešno napredovanje v glasbeni šoli mora dokazati zrelost za učenje, ustrezno motivacijo in precejšnjo mero samostojnosti. Učenec je lahko izključen iz šole, če neredno obiskuje pouk, iz učnih ali vzgojnih razlogov in če starši ne plačujejo prispevka. O izključitvi odloča ravnatelj.
Na pouk počakajo učenci v avli glasbene šole ali pred učilnicami mirno in tiho in ne smejo motiti pouka v učilnicah.
Dodatna individualna ura pouka (30 minut tedensko) je namenjena zelo nadarjenim učencem za njihovo seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oziroma dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja.
 
morda še ne veste … O VPISU
V program predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice se otroci lahko vpišejo brez sprejemnega preizkusa. Vpis v prvi razred glasbene šole se opravi na podlagi izpolnjevanja pogojev za vpis: učenec mora opraviti sprejemni preizkus. Za učenje glasbil mora pokazati ustrezno stopnjo glasbenih sposobnosti, fizičnih dispozicij ter zrelost za učenje. Vpis v plesno pripravnico je mogoč brez sprejemnega preizkusa. Vpis v 1. razred baleta se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

morda še ne veste  … O PROGRAMIH
Pri pouku predšolske glasbene vzgoje otroci skozi igro razvijajo glasbene sposobnosti in glasbeno izražanje.
Pri pouku glasbene pripravnice učenci spoznajo vsa glasbila, način pouka v glasbeni šoli, ozavestijo ritem, melodijo in druge glasbene pojme. Učiteljice skrbno opazujejo otrokove interese in sposobnosti ter ob koncu šolskega leta staršem svetujejo glasbilo ali odsvetujejo otrokovo nadaljnje šolanje.
Nauk o glasbi in solfeggio sta obvezna dopolnilna predmeta ob pouku glasbil, petja in baleta, saj razvijata glasbene predstave in sposobnost glasbenega izražanja. Hkrati pa opismenjujeta in učence seznanjata s teoretičnimi glasbenimi znanji. Učenci osvojijo teoretične pojme in spoznavajo kulturno dediščino slovenske in evropske glasbene umetnosti.
Pouk glasbil je temeljna dejavnost glasbene šole. Izvajamo ga v ustreznih prostorih in na kvalitetnih glasbilih. Za nakup učenčevega glasbila morajo praviloma poskrbeti starši.morda še ne veste  … O IZPITIH
Znanje učencev pri inštrumentu, petju, baletu in solfeggiu se ocenjuje na izpitu. Učenci 8 - letnih programov (klavirja, harmonike, violine, violončela, harfe, kitare, kljunaste flavte, flavte, klarineta, saksofona, trobente, pozavne, roga, tube in tolkala) opravljajo izpit od 2. razreda dalje. Učenci 6-letnih programov (viola, kontrabas, petje in balet) opravljajo izpit od 1. razreda dalje.

morda še ne veste  … O NASTOPIH
Nastopi so redna dejavnost glasbene šole, na katerih učenci pridobivajo izkušnje, samozavest in potrditev svojega dela. Učenci se morajo za uspešen nastop skrbno pripraviti. Načrtovanje nastopa mora vedno potekati v dogovoru med učiteljem, učencem in njegovimi starši. Nastop je za vsakega učenca pomemben trenutek samozavedanja, obvladovanja in izražanja, vreden spoštovanja in primernega obnašanja. Namenjeni so vsem, ki glasbi radi prisluhnejo, zlasti pa tistim, ki se znajo veseliti otroških dosežkov. Dolgoletna praksa dokazuje, da se obvladovanje odra izboljšuje le z velikim številom odrskih izkušenj.
Občinstvo tako lahko sledi razvoju mladih glasbenikov. Razumevanje in izražanje glasbene govorice zahteva ustrezno zbranost. Občinstvo prosimo za primerno obnašanje, tišino med izvajanjem in spodbudno ploskanje vsem izvajalcem, saj v nastop vložijo veliko dela in truda. Vzgajanje otrok k poslušanju koncertne glasbe je med prednostnimi cilji šole, zato vas vljudno vabimo na naše nastope. Pogosto naši nastopi presegajo šolske okvire in postajajo pravi koncerti.
Zahtevnost nastopa stopnjujemo od razrednih, javnih nastopov, nastopov za vrtce in osnovne šole, samostojnih večerov, nastopov na seminarjih učiteljev, srečanjih glasbenih šol, do tekmovanj, koncertov... Samo najuspešnejši učenci lahko zastopajo šolo na nastopih izven šole. Hvaležni smo jim za njihovo prizadevnost, saj z glasbenimi točkami, ki so po navadi deležne velikega navdušenja občinstva, utrjujejo ugled naše ustanove v javnosti in popestrijo marsikateri dogodek v našem okolju.

morda še ne veste  … KONCERTNI BONTON
- Na koncert ne zamujamo.
- Če zamudimo, počakamo tiho pred vrati in ob prvem ploskanju čim obzirneje vstopimo in sedemo na najbližji sedež.
- Šepetanje, škripanje s stoli, kašljanje, šumenje s papirčki so hudi prekrški kulturnega poslušanja glasbe.
- Kadar smo prehlajeni in nas muči kašelj, se koncertom raje odpovejmo.
- Če moramo nujno zapustiti koncert, to storimo le med ploskanjem.
- Nastopajoče nagradimo s ploskanjem. Ploskamo šele na koncu skladbe, nikoli med stavki.
- Kadar nismo popolnoma prepričani, da je skladbe konec, ne začnimo ploskati prvi.
- Majhni otroci, ki jih koncert ne zanima in ne morejo mirovati dalj časa, ne sodijo na koncert.
- Fotografiranje z bliskavico lahko izvajalca zelo moti.
- Mobilne telefone in piskajoče ure ugasnemo pred koncertom.

Z upoštevanjem teh preprostih pravil lepega vedenja bomo sebi in drugim poslušalcem ter nastopajočim zagotovili obilico lepih glasbenih trenutkov na nastopih.morda še ne veste  … O PRISPEVKIH STARŠEV
Svet Glasbene šole Koper sprejme Pravilnik o šolskih pristojbinah (prispevkih staršev), ki velja od 1. septembra dalje.
Ta pravilnik določa vrste pristojbin in njihovo višino, ki jih za učence glasbenih šol plačujejo starši oziroma skrbniki, v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Pristojbine so: letna vpisnina, mesečni prispevek za materialne stroške in mesečni prispevek za izposojo šolskega inštrumenta. Mesečni prispevek za materialne stroške in mesečni prispevek za izposojo šolskega inštrumenta plačujejo starši ali skrbniki v devetih mesečnih obrokih od septembra do vključno maja ne glede na odsotnost. V primeru slabega socialnega stanja v družini je na podlagi prošnje staršev ali skrbnikov, ki ji je potrebno priložiti odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči, možno zavezanca oprostiti plačila šolnine. O oprostitvi plačila odloča ravnatelj. Učenci, ki v minulem šolskem letu niso poravnali vseh obveznosti do šole, ne morejo pričeti s poukom v novem šolskem letu.

Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč. Samo v izjemnih primerih se učenec lahko izpiše iz šole med letom, s soglasjem staršev. Šola mu izda izpisnico, ki obsega podatke o učencu, datum izpisa in podpis ravnatelja ter staršev.

Starši so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške šolanja za ves tekoči mesec, v katerem se je učenec izpisal.

 

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca."

William Shakespeare