Katalog javnega značaja

katalog javnga značaja 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Glasbena šola Koper
Naslov: Gallusova 2, 6000 Koper
Telefon: 05 / 666 36 00
E-naslov: info@glasbena-kp.net
Odgovorna uradna oseba:  Iztok Babnik, prof. spec., ravnatelj

Datum prve objave kataloga: 10. 5. 2006
Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.glasbena-kp.net/ta-katalog.php
Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
Druge oblike kataloga: Katalog informacija javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Glasbene šole Koper.
 
________________________________


katalog javnga značaja 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:
    
Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje
Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:
– odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti,
– sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
– doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah,
– pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje,
– omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
– omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
– vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
– skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti,
– vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.
 
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 Koper; tel.: 05 / 666 36 00
Podružnica Izola, Gregorčičeva 76, 6310 Izola; tel.:05 / 662 67 00
Podružnica Piran, Levstikova 8, 6330 Piran; tel.:05 / 671 26 71
 
Organigram zavoda


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: IZTOK BABNIK, prof. spec., ravnatelj
 
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi    
Povezave na veljavni register predpisov (PISRS), ki veljajo za področje delovanja zavoda
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predpisi lokalnih skupnosti:
Odlok o ustanovitvi

Notranji predpisi
Pravila šolskega sklada
Požarni red
Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v GŠ Koper
Hišni red
Pravilnik o šolskih pristojbinah

Predpisi EU
Register predpisov EU (vir: EUR-Lex) ali Register predpisov EU (vir: PIS)

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: predlogi predpisov
 
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Dokumenti:
Publikacije (Nota Brevis)
Letna poročila (Zborniki)

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
- Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
- Prijavno-sprejemni postopek za vpis v glasbeno šolo
- Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet
- Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev
  v nazive
- Odločanje o pritožbah in dajanje informacij
  javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc
Zakon o glasbenih šolah (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, čl. 42)
Evidenca zaposlenih
Pregled zbirk (vir: Informacijski pooblaščenec) - Glasbena šola Koper
 
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:  /
 
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Šolski koledar za aktualno šolsko leto

Sprememba šolskega koledarja
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 83/2016 z dne 23.12.2016 je objavljena sprememba Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, po katerem je 2. januar 2017 dela prost dan.
Posledično se s tem spremeni šolski koledar za šolsko leto 2016/2017. Tako bodo novoletne počitnice trajale po novem od nedelje 25. 12. 2016 do vključno ponedeljka, 2. januarja 2017.
Šolam dodatnega prostega dneva ne bo potrebno nadomeščati.
Učenci se znova vrnejo v šolo v torek, 3. januarja 2017.
Iztok Babnik, ravnatelj

Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v GŠ
 
________________________________

katalog javnga značaja 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja glasbene šole in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu itd. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 Koper, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda. 
Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.
Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za glasbeno šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Večina informacij je dostopna preko spleta https://www.glasbena-kp.net ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
 
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
Delno prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

3.a Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Enotni stroškovnik v 17. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 
________________________________

katalog javnga značaja 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)     
1. Nastopi
2.  Sporočila
3.  Splošne kontaktne informacije
4.  Dosežki naših učencev na tekmovanjih
5. Foto Album GŠ Koper
6. Učitelji po predmetih in lokacijah
7. Šolski koledar
8. Učitelji UG po predmetih
9. Knjižnica
10.  Publikacije
________________________________
  
 

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)