Cene šolskih pristojbin

V skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja morajo starši oz. skrbniki za nemoteno delo na šolah plačevati pristojbine. Svet Glasbene šole Koper je sprejel Pravilnik o šolskih pristojbinah, ki določa vrste pristojbin in njihovo višino, ki jih za učence plačujejo starši oz. skrbniki.

_____________________________________________________

Vpisnina – prispevek za kritje stroškov šolske dokumentacije znaša 20,00 € in se plača za vsako šolsko leto skupaj s prvim obrokom prispevka za materialne stroške.
_____________________________________________________

Prispevek za materialne stroške - plačujejo starši ali skrbniki v devetih mesečnih obrokih od septembra do vključno maja ne glede na odsotnost. Mesečna višina prispevka za materialne stroške znaša za obiskovanje.

- individualnega pouka (inštrument ali petje in nauk o glasbi ali solfeggio)
  30,50 € (letno 274,50 €)

- predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, samo nauk o glasbi
  oziroma slofeggia, pevskega zbora in drugih oblik nadstandardnega pouka
  15,25 € (letno 137,25 €)

- delavnica rock skupine (nadstandardna oblika pouka)
  20,00 € (letno 180,00 €)

- dveh inštrumentov ali baleta in inštrumenta ali petja in inštrumenta
  41,00 € (letno 369,00 €)

- plesnega izobraževanja
  2-krat na teden 29,25 € (letno 263,25 €)
  1-krat tedensko 15,25 € (letno 137,25 €)

- zunanji člani Dekliškega pevskega zbora, Simfoničnega orkestra GŠ Koper Vladimir Lovec
  in kitarskega orkestra plačajo ob začetku šolskega leta samo vpisnino
  20,00 €
_____________________________________________________


Izposojevalnina za šolski inštrument:

- godala, pihala, trobila, harmonika, harfa, ksilofon znaša mesečno 13,10 € (letno 117,90 €)

- plastični klarinet (otroški – clarineo), znaša mesečno 5,00 € (letno 45,00 €)

- ustnik za prečno flavto znaša mesečno 5,00 € (letno 45,00 €)

Izposojevalnina se plačuje v devetih mesečnih obrokih skupaj s prispevkom za materialne stroške. Zahtevek za izposojo ali vračilo inštrumenta lahko opravite  na naši spletni strani.V primeru, ko Glasbeno šolo Koper obiskuje več otrok iz iste družine, plača drugi otrok 80 odstotkov vseh pristojbin, tretji otrok 70 odstotkov vseh pristojbin, četrti otrok in naslednji pa je oproščen vseh pristojbin.

Možnost, do brezplačnega obiskovanja glasbene šole imajo le učenci iz socialno in materialno ogroženih družin, ki prejemajo denarno socialno pomoč Centra za socialno delo. O oprostitvi odloča ravnatelj GŠ Koper na podlagi pisne vloge staršev ali skrbnikov in ODLOČBE Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči (po zakonu o socialnem varstvu v RS).

Na podlagi 8. sklepa zapisnika Sveta zavoda, z dne 26.2.2007, lahko ravnatelj šole, v izjemnih primerih, starše otrok iz socialno ogroženih družin, oprosti plačila šolnine za tekoče šolsko leto, čeprav si starši ne pridobijo Odločbe pristojnega Centra za socialno delo o prejemanju socialne pomoči.

Položnice za plačilo šolskih pristojbin bodo poslane v štirih delih. Prvi del (vpisnina in pristojbina za september) v oktobru, drugi del (pristojbina za oktober, november in december) v novembru, tretji del (pristojbina za januar, februar in marec) v januarju, četrti del (pristojbina za april in maj) pa v aprilu.

Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč. Samo v izjemnih primerih s soglasjem staršev se učenec lahko izpiše iz šole med letom. Šola mu izda izpisnico, ki obsega podatke o učencu, datum izpisa in podpis ravnatelja ter staršev.

Starši so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške šolanja za ves tekoči mesec, v katerem se je učenec izpisal.

Starši ste ob vpisu učenca v glasbeno šolo podpisali izjavo, v kateri ste s podpisom potrdili, da ste seznanjeni z obveznostmi plačevanja prispevkov. Učenec je lahko izključen iz šole, če zanj starši ali skrbniki ne plačujejo prispevka, ki ga za poravnavanja materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj, skladno s Pravilnikom o šolskem redu za glasbene šole (UL RS, št. 4472001).

Prosim Vas, da skrbite za redno in sprotno poravnavanje teh obveznosti, saj brez vašega prispevka šola nima dovolj sredstev za plačevanje materialnih stroškov, plačevanja računov za vzdrževanje, za popravila in nujne nabave zelo dragih glasbil ter drugih učnih sredstev …

Pravilnik o šolskih pristojbinah
_____________________________________________________

pristojbine Da bi se izognili vsem neprijetnostim, ki bi lahko nastale ob neplačevanju pristojbin, Vam svetujemo, da plačevanje uredite preko trajnika na sedežu Glasbene šole Koper, Gallusova 2, 6000 Koper.

Obrazec za plačevanje preko trajnika si lahko tukaj prenesete, in izpolnjenega prinesete ali pošljete po pošti na Glasbeno šolo Koper.

Za vsa dodatna pojasnila lahko pokličete računovodkinjo Glasbene šole Koper, gospo Vanjo Levakov Korošec na tel. št.: 05/ 66-63-604.
_____________________________________________________

Pridržujemo si pravico do spremembe pristojbin, če Svet Glasbene šole Koper ne odloči drugače. V tem primeru bodo spremembe vidne na spletni strani.

 

"Ostalo mi je v spominu
veliko razgovorov z mladimi ljudmi ...
In tu je pravzaprav največji del
mojih lepih spominov,
spominov na trenutke, ko sem vedel,
kako mladi ljudje sprejemajo glasbo,
kako jih glasba priteguje,
kako jih navdušuje
in kaj si sami pri tem mislijo.
"

Vladimir Lovec (1922-1992)
ob prihajajoči 100. obletnici rojstva