Cene šolskih pristojbin

V skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja morajo starši oz. skrbniki za nemoteno delo na šolah plačevati pristojbine. Svet Glasbene šole Koper je sprejel Pravilnik o šolskih pristojbinah, ki določa vrste pristojbin in njihovo višino, ki jih za učence plačujejo starši oz. skrbniki.


_____________________________________________________

  VPISNINA

Vpisnina je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje stroškov šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca.
Vpisnina znaša 20,00 € in se plača za vsako šolsko leto skupaj s prvim obrokom prispevka za materialne stroške.
_____________________________________________________

  PRISPEVEK ZA MATERIJALNE STROŠKE

Prispevek za materialne stroške plačujejo starši ali skrbniki v desetih mesečnih obrokih od septembra do vključno junija.

Mesečna višina prispevka za materialne stroške znaša za obiskovanje:

individualnega pouka (inštrument ali petje in nauk o glasbi ali solfeggio)
33,00 € (letno 330,00 €)

predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, samo nauka o glasbi oziroma solfeggia 
16,50 € (letno 165,00 €)

delavnica rock skupine (nadstandardna oblika pouka)
28,00 € (letno 280,00 €)  

inštrument in balet ali petje in balet
45,00 € (letno 450,00 €)

plesnega izobraževanja
2-krat na teden 32,00 € (letno 320,00 €)
1-krat na teden 16,50 € (letno 165,00 €)

zunanji člani Dekliškega pevskega zbora, Simfoničnega orkestra GŠ Koper Vladimir Lovec  in    
  kitarskega orkestra plačajo ob začetku šolskega leta samo vpisnino 20,00 €

_____________________________________________________

  IZPOSOJEVALNINA ZA ŠOLSKI INŠTRUMENT

godala, pihala, trobila, harmonika, harfa, ksilofon znaša mesečno
15,00 € (letno 150,00 €)

plastični klarinet (otroški – clarineo) znaša mesečno
 6,00 € (letno 60,00 €)

ustnik za prečno flavto znaša mesečno
 6,00 € (letno 60,00 €).

Izposojevalnina se plačuje v desetih mesečnih obrokih skupaj s prispevkom za materialne stroške.V primeru, ko Glasbeno šolo Koper obiskuje več otrok iz iste družine, plača drugi otrok 75 odstotkov vseh pristojbin, tretji otrok 50 odstotkov vseh pristojbin, četrti otrok in naslednji pa je oproščen vseh pristojbin.

Možnost, do brezplačnega obiskovanja glasbene šole imajo le učenci iz socialno in materialno ogroženih družin, ki prejemajo denarno socialno pomoč Centra za socialno delo. O oprostitvi odloča ravnatelj GŠ Koper na podlagi pisne vloge staršev ali skrbnikov in ODLOČBE Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči (po Zakonu o socialnem varstvu v RS).

Na podlagi 9. sklepa Sveta šole, z dne 26.2.2007, lahko ravnatelj v izjemnih primerih starše otrok iz socialno ogroženih družin oprosti plačila šolnine za tekoče šolsko leto, čeprav si starši ne pridobijo odločbe Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Položnice za plačilo šolskih pristojbin bodo poslane v štirih delih. Prvi del (vpisnina in prispevek za materialne stroške za september) v oktobru, drugi del (prispevek za materialne stroške za oktober, november in december) v novembru, tretji del (prispevek za materialne stroške za januar, februar in marec) v januarju, četrti del (prispevek za materialne stroške za april, maj, junij) pa v aprilu.

V primeru, ko se učenec izpiše iz glasbene šole, morajo starši poravnati vse šolske pristojbine za tekoči mesec.

 
  Pravilnik o šolskih pristojbinah

  Načini plačevanja šolskih storitev

_____________________________________________________

Za vsa dodatna pojasnila lahko pokličete računovodkinjo Glasbene šole Koper,
gospo Vanjo Levakov Korošec na tel. št.: 05/ 66-63-604.
 
Pridržujemo si pravico do spremembe pristojbin, če Svet Glasbene šole Koper ne odloči drugače.
V tem primeru bodo spremembe vidne na spletni strani.

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)